Facts & Figures

  • voor NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen)
  • Inspiratiekaart ontwikkeld naar aanleiding van Perspectief Bestemming Nederland 2030

Ontwerp nieuw toerisme

Inspiratiekaart voor Nederland


Toerisme is niet een doel op zichzelf, maar een middel. Ontwerpers kunnen door het analytisch en probleemoplossende vermogen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemmingen. We ontwikkelden een inspiratiekaart van Nederland en schuiven graag aan aan tafel om hierover te van gedachten te wisselen.

De inspiratiekaart voor Nederland heeft Van Eijk & Van der Lubbe ontwikkeld naar aanleiding van de bijdrage die ze leverden voor het visiedocument 'Perspectief Bestemming Nederland 2030'. De inspiratiekaart bestaat uit 30 ideeën om toerisme op een andere manier in te zetten, vanuit een andere manier van denken. 

Vijf maatschappelijke opgaven

Toerisme als doel op zich is niet duurzaam. Van Eijk & Van der Lubbe ontwikkelden de inspiratiekaart vanuit het principe toerisme als tool te gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Door de bezoekerseconomie te willen spreiden en iedere Nederlander te laten profiteren, wordt in de inspiratiekaart bekeken hoe toerisme een middel kan zijn om deze uitdagingen aan te gaan. 

In vijf thema's toont de kaart ideeën hoe toerisme kan worden ingezet bij maatschappelijke opgaven; vitaliteit van het platteland, herbestemming van leegstand, een toekomstbestendige natuur, duurzame bereikbaarheid en de leefbaarheid voor bewoners bewoners. Een vergrijsd dorp getransformeerd tot levendig klimpark, een overlast restaurant met invasieve dieren als lekkernij of als parasiet mee op bestaande logistieke stromenzijn enkele concepten.

Voor ieder thema ontwikkelden van Eijk & Van der Lubbe zes ideeën waarbij er op een andere manier oplossingen gevonden wordt en toerisme hierbij wordt ingezet als hulpmiddel. De inspiratiekaart is een start en allesbehalve een eindstreep. De vertaalslag van kansen naar een toekomstbestendig toerisme is de volgende uitdaging.

Ontwerpers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling voor een toekomstbestendige bezoekerseconomie voor iedere Nederlander. Hoe? Door mee te denken aan oplossingsrichtingen voor duurzame ontwikkeling van bestemmingen. Wij nodigen je uit! Wie ziet kloeke kansen?

Waardevol toerisme

In 2017 waren er 761.000 banen in de toerismesector. Dit is meer dan één op de dertien banen in Nederland (CBS, 2018). Hiermee is toerisme een van de grootste werkgevers in ons land. - NBTC

"Toerisme is een middel om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan oplossingen voor grotere maatschappelijke vraagstukken die dienend zijn aan het algemeen belang (welzijn en welvaart) van Nederland. Het doel van deze visie: het toekomstbestendig ontwikkelen van de bestemming Nederland, waarin bezoek bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders."  Perspectief Bestemming Nederland 2030  |  NBTC

"De huidige politieke en beleidsmatige aandacht voor toerisme staat niet in verhouding tot de grote economische en maatschappelijke betekenis. Overheden richten zich nu nog te eenzijdig op economisch profijt van toerisme, terwijl er ook oog moet zijn voor de toenemende kansen en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en samenleving." - Waardevol Toerisme | RLI

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde in september 2019 het document 'Waardevol Toerisme'. Een document waarin er wordt geconstateerd dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. Er wordt gesproken over sturing van toerisme met oog op de balans tussen economie, samenleving en leefomgeving. De relatie tussen ‘toeristische druk’ en ‘draagkracht van de leefomgeving’ is geanalyseerd en verduidelijkt in onderstaande visualisatie. 

Beoordeling effecten toerisme op de leefomgeving en samenleving

Toerisme Talks

Van Eijk & Van der Lubbe te gast bij diverse ontmoetingen. In gesprek over de kansen en uitdagingen van maatschappelijke opgaven in Nederland en hoe toerisme een middel kan zijn deze opgaven aan te gaan.

  • Salon van Gogh, toerisme als kans voor een waarde-volle leefomgeving voor iedereen - maart 2021
  • Webinar, toerisme als aanjager van regionale ontwikkelopgaven (bijdrage design thinking) - februari 2021
  • DDW TV, kansen en uitdagingen voor het nieuwe toerisme - oktober 2020